info@OxfamIntermon.org | 900.22.33.00

FAQS

Cap a un país més equitatiu en un món més desigual

Què demanem als partits polítics que incloguin en els seus programes electorals per reduir la desigualtat

Espanya és un país altament desigual. La crisi econòmica va ser especialment cruel amb les famílies de menor renda, i els fruits de cinc anys de creixement econòmic posterior no han arribat a aquestes llars. Millorar en equitat repercutiria en millores en la nostra economia, augmentaria la nostra cohesió social i faria del nostre país una societat més justa, en la qual tots i totes podríem gaudir en igualtat de condicions de drets i oportunitats. Fer-ho és possible i és urgent, els partits polítics haurien d'incloure, en els seus programes electorals, la redución la desigualtat com una prioritat política de primer nivell i afegir mesures ambicioses en ocupació, protecció social i fiscalitat per distribuir ingressos i oportunitats vitals de manera equitativa entre aquells que més tenen i els que no tenen res.

Versió complerta