info@OxfamIntermon.org | 900.22.33.00

FAQS

Política de privacitat

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

El responsable és la FUNDACIÓ OXFAM INTERMÓN (d’ara endavant ”OXFAM INTERMÓN”) a la Gran Via de les Corts Catalanes, 641, 08010 Barcelona.

 

Qui és i què fa el Delegat o la Delegada de Protecció de Dades?

És el responsable de vetllar amb diligència pel compliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal; pots contactar-hi a l’adreça postal de OXFAM INTERMÓN, o bé a l’adreça electrònica dpo.oxfamintermon@OxfamIntermon.org

 

Com és que disposem de les teves dades de caràcter personal?

Hem obtingut les teves dades de caràcter personal a través de les relacions prèvies que has mantingut amb OXFAM INTERMÓN, o per les relacions que tens ara amb l’entitat: pot ser que en siguis sòcia o soci, donant, participant de les nostres campanyes o bé que ens sol·licitessis informació promocional sobre les activitats, iniciatives i campanyes d’Oxfam Intermón.

 

Quines dades personals tractem?

OXFAM INTERMON només tracta les teves dades de caràcter personal si ets major d'edat, en cas de ser menor d'edat necessitem l'autorització del pare, mare o representant legal.

Les dades que tractem per a les finalitats legítimes, que posteriorment t’expliquem, són:

 • Dades necessàries per tal de mantenir els contacte amb tu:
  • Nom
  • Cognoms
  • DNI
  • Edat
  • Sexe
  • Idioma de preferència
  • Correu electrònic
  • Telèfon
  • Adreça postal
  • Aportació econòmica / compra realitzada
 • Si ens has facilitat les dades en un contacte anterior és possible que també tinguem:
  • Els teus estudis
  • Nombre de fills
  • Estat civil
  • Professió
  • Ocupació
 • De la mateixa manera tractarem les dades addicionals que voluntàriament ens facilitis en el futur, incloses aquelles que ens aportis a través de les xarxes socials o alguna altra aplicació. La privacitat de les dades que has posat a internet depèn de la teva pròpia configuració de privacitat, de l’ús de les xarxes socials i de les mateixes polítiques de privacitat de cada xarxa social o de cada aplicació; per aquesta raó et recomanem que llegeixis les condicions i termes de servei de les xarxes abans de facilitar-nos les dades.

 

Amb quin objectiu tractem les teves dades personals?

Per poder complir amb la nostra missió de lluita contra la pobresa al món tractem les dades dels nostres socis i sòcies, donant i activistes amb aquestes finalitats:

 • Enviar informació sobre OXFAM INTERMÓN via SMS, telèfon, correu postal o electrònic, fins i tot quan la nostra relació hagi acabat, excepte que es manifesti el contrari de manera explícita.
 • Demanar donatius, increments de quota i altres tipus participació (signatura de campanyes, compra de productes de comerç just...)
 • Invitar a actes o esdeveniments organitzats per OXFAM INTERMÓN.
 • Realitzar enquestes de satisfacció.
 • Portar a terme activitats bàsiques d’elaboració de perfils, fonamentats en la informació que ens has proporcionat directament i destinades a assegurar l’adequada gestió de les anteriors activitats.

A més tractem les teves dades per a l’enviament, fins i tot per medis electrònics, de comunicacions promocionals d’activitats i iniciatives similars a aquelles en que has participat anteriorment.

Si t’oposes a rebre aquests tipus de comunicacions promocionals, ara o en qualsevol altre moment, pots enviar un correu electrònic a l’adreça de la Delegada o del Delegat de Protecció de Dades (dpo.oxfamintermon@OxfamIntermon.org) o bé dirigir-li una sol·licitud a la nostra adreça postal.

 

Per quina raó podem tractar les teves dades personals?

El tractament de les teves dades personals referents al manteniment de la teva relació OXFAM INTERMÓN com associat, donant o activista, està legitimat perquè és deriva de les obligacions contractuals de l’esmentada relació.

El tractament de les teves dades personals per a l’enviament d’informació promocional sobre activitats, campanyes o iniciatives d’OXFAM INTERMÓN similars a les que ja has participat, respon a un interès legítim de la nostra entitat i està autoritzat per la normativa vigent.

 

Quan i per quin motiu podem facilitar les teves dades a terceres persones?

Les teves dades podran ser cedides als següents destinataris amb els motius que es consignen:

 • Administracions Públiques: pel compliment de les obligacions legals a que OXFAM INTERMÓN està subjecta per la seva activitat.
 • Aquelles cessions a tercers que siguin necessàries pel compliment de les obligacions derivades de les campanyes, iniciatives i activitats en que tu voluntàriament participes.
 • Proveïdors que precisin accedir a les dades per la prestació de serveis que OXFAM INTERMÓN els hagi contractar, i amb qui OXFAM INTERMÓN té subscrits els contractes de confidencialitat i de tractament de dades personals exigits per la normativa de protecció de la privacitat.

Si en el futur OXFAM INTERMÓN realitzés altres cessions de dades personals, te n’informaria oportunament.

 

Realitzem transferències internacionals de dades?

OXFAM INTERMÓN té contractats el serveis de proveïdors tecnològics ubicats a països que no disposen de una normativa equivalent a l’europea (“Tercers Països”). Aquests proveïdors han subscrit amb OXFAM INTERMÓN els contractes de confidencialitat i tractament de dades exigits per la normativa de proveïdors ubicats a Tercers Països i apliquen les garanties i salvaguardes necessàries per tal de preservar la privacitat. Si desitges més informació sobre les garanties de privacitat, pots dirigir-te a la Delegada o al Delegat de Protecció de Dades a través de les adreces indicades anteriorment.

 

Quan temps guardarem les teves dades?

Les dades personals es conservaran mentre es mantingui la relació amb OXFAM INTERMÓN i, després de finalitzada la relació per la raó que sigui, durant els terminis de prescripció legal que siguin d’aplicació. En aquest supòsit, es tractaran només a efectes d’acreditar el compliment de les nostres obligacions legals i contractuals. Acabats els esmentats terminis de prescripció. Les teves dades seran eliminades o alternativament anonimitzades.

 

Quins són els teus drets?

Pots exercir el dret d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, limitació i/o oposició al tractament, a través de les adreces indicades.

Si consideres que el tractament de les teves dades personals vulnera la normativa o els teus drets de privacitat, pots presentar una reclamació:

 • Al nostre Delegat o Delegada Protecció de Dades, a través de les adreces postal o electrònica indicades.
 • Davant de la Agencia Española de Protección de Datos, tant a la seu electrònica com per correu postal.