EMERGÈNCIA A L'ÍNDIA. DONA ARA
13/06/2023

Més de 100 mesures per construir un país just i sostenible

  • La defensa i promoció dels drets humans, el desplegament de serveis públics universals, accessibles i de qualitat, seran fonamentals per a forjar un nou pacte social basat en la cura de les persones i del planeta.
  • Aprovar una Llei de Salari Mínim Interprofessional perquè la seva actualització estigui vinculada a l'evolució de l'economia i no a la voluntat política de cada Executiu, així com desenvolupar una política de rendes que incorpori el triangle "salari-beneficis empresarials-fiscalitat" són algunes de les recomanacions que l'ONG presenta als diversos partits polítics.
proyecto_congreso-diputados-elecciones

Oxfam Intermón proposa un conjunt de mesures que aborden diferents àrees i aspectes claus per reduir les desigualtats a Espanya

Oxfam Intermón presenta un conjunt de més de 100 mesures fonamentals per a la propera legislatura amb l'objectiu d'avançar cap a un país just i sostenible. En un moment crucial per al futur de la societat espanyola i de la resta del món, marcat per les conseqüències socials i econòmiques de la pandèmia de la COVID-19 i la crisi a Ucraïna, aquestes mesures es tornen urgents i necessàries.

 

"En els pròxims quatre anys es decidirà gran part del nostre destí en un context d'enormes canvis i riscos globals. Per això, és imperatiu comptar amb polítiques públiques que protegeixin i ofereixin oportunitats a les majories socials. Espanya ha de dur a terme canvis estructurals per construir una societat més equitativa, solidària i amb horitzons de futur per a tota la població", assenyala Franc Cortada, director d'Oxfam Intermón.

 

Oxfam Intermón proposa un conjunt de mesures que aborden diferents àrees i aspectes clau per reduir les desigualtats a Espanya. Entre les principals propostes destaquen les següents:

 

En l'àmbit de la fiscalitat, Espanya requereix una reforma tributària en profunditat per dotar el sistema de major equitat i capacitat d'ingressos. Es planteja la necessitat de combatre els paradisos fiscals i l'evasió i elusió fiscal, així com ajustar l'Impost sobre el Patrimoni i avançar en l'Impost de Societats en línia amb l'agenda europea. A més, l'impost als beneficis extraordinaris haurà de consolidar-se com una mesura efectiva.

 

En matèria d'ocupació, Oxfam Intermón destaca la necessitat de garantir la protecció dels treballadors i treballadores més vulnerables. Tot i que el Salari Mínim Interprofessional (SMI) s'ha incrementat fins a assolir el 60% del salari mitjà, és necessari establir mecanismes adequats per respondre ràpidament a la pèrdua de poder adquisitiu. Per això, es proposa impulsar una Llei sobre el SMI que asseguri la seva actualització anual i altres garanties i drets laborals. A més, es planteja una reforma integral de les polítiques actives d'ocupació en el marc de la nova Llei d'Ocupació i la propera Estratègia Espanyola de Suport Actiu a l'Ocupació.

 

En relació amb els joves, l'organització assenyala la realitat insostenible de l'atur juvenil i la precarietat laboral, que ha portat a una alta taxa de pobresa i exclusió social en aquest col·lectiu. Es proposen vuit mesures per millorar l'accés dels joves al mercat laboral en condicions de qualitat, com destinar més fons propis d'Espanya per a l'impuls de l'ocupació jove, el desenvolupament de contractes formatius i el suport als joves autònoms.

 

En matèria de protecció social, és necessari transitar cap a un model més ampli i eficient de protecció social a Espanya, superant les dificultats actuals per reduir els nivells de pobresa i desigualtat econòmica. Entre les mesures proposades, es troba l'ampliació de la Renda Mínima Vital a diferents col·lectius i millores en la gestió, així com la integració del sistema de prestacions socials en la declaració de la renda.

 

Pel que fa a les cures, és imprescindible avançar cap a un sistema integral de cures mitjançant polítiques públiques que involucren les famílies, el sector privat i l'Estat. Es proposa la implementació d'una Llei General de Cures que promogui l'autonomia i singularitat de les persones en situació de dependència, així com una major inversió pública en aquest àmbit.

 

En matèria de cooperació i justícia global, és fonamental que la nova cooperació espanyola es caracteritzi pel seu compromís amb els drets humans, el seu enfocament feminista i la coherència de polítiques. Es proposa la necessitat d'un finançament del 0,7% el més aviat possible, així com de feminitzar la cooperació i desvincular-la dels interessos fronterers i migratoris.

 

En matèria de drets humans i empreses, es considera necessari impulsar l'aprovació d'una regulació ambiciosa de deguda diligència en drets humans i medi ambient a nivell europeu i espanyol, que garanteixi el cessament de les vulneracions de drets per part d'algunes empreses.

 

Pel que fa al dret a la mobilitat humana, Oxfam Intermón defensa una gestió de la migració com a bé públic global, basada en drets i amb un enfocament antiracista. Es proposen la regularització de persones migrants i la millora de lleis i procediments per garantir els seus drets, entre altres 20 mesures.

 

"La nova legislatura serà clau per al compliment de l'Agenda 2030 i del Pacte Verd Europeu i el moment de valorar els compromisos internacionals adoptats per aconseguir un futur millor, més igualitari i sostenible", conclou Cortada.

 

Aquestes mesures presentades per Oxfam Intermón busquen abordar les desigualtats i construir un futur més just i sostenible a Espanya. L'organització insta a tots els partits polítics i al proper Govern a considerar aquestes propostes com a fonamentals per avançar cap a un país amb igualtat d'oportunitats i una societat més equitativa.

Notes per a l'edició

Portaveus disponibles per atendre els mitjans de comunicació.

Descarrega el document de propostes i l'anàlisi sobre el context socioeconòmic (febrer 2023).

L'organització ha generat aquestes propostes a través del diàleg amb diverses organitzacions, moviments i sectors organitzats de la societat civil, amb l'objectiu de presentar 100 mesures que proposen la construcció d'una Espanya més justa i sostenible.

 

Aquest conjunt de propostes s'ha elaborat tenint molt presents diversos elements:

  • Que les persones joves, les dones i les persones migrants pateixen especialment les desigualtats.
  • Que l'enfocament de les mesures és tant predistributiu (actuan sobre les causes estructurals de la desigualtat) com redistributiu (reforça la protecció d'aquells grups més vulnerables als seus efectes).
  • Que el el rol del sector empresarial com a agent de canvi i en la lluita contra les desigualtats és clau.
  • Posant en valor els avenços que hem tingut com a país, però observant el futur amb ambició

JESSICA ROMERO

Periodista - Departamento de Comunicación