info@OxfamIntermon.org | 900.22.33.00

FAQS

Som transparents

La transparència i la rendició de comptes són signes de la identitat d'Oxfam Intermón. Tal i com posa de manifest nostra visió, volem ser una organització cada dia més eficaç, eficient, ben gestionada, orientada a resultats, transparent i compromesa amb rendir comptes a la societat. Per aquesta raó seguim els indicadors de transparència que impulsa la Coordinadora de ONG para el Desarrollo - España (CONGDE).

Transparencia

¿Qué hemos hecho este año?Què hem fet aquest any?

Consulta, mes a mes, quines són les principals accions que hem fet durant l'exercici 2016-2017.

Memoria Anual 2015-2016Memòria Anual 2016-2017

La implicació dels nostres socis i col·laboradors i de la ciutadania en general, ha permès que la nostra cooperació arribi a milions de persones.

 Veure les nostres comptes anuales auditades
 Memòria 2016/2017

¿Cómo se reparte tu donativo?Com es distribueix el teu donatiu

T'expliquem, de cada 10 euros què rebem, quant dediquem a cadascuna de les nostres línies d'actuació.

  • Desenvolupament: 4,07 €
  • Humanitària: 2,93 €
  • Campanyes: 0,87 €
  • Comerç just i segona oportunitat: 0,66 €
  • Administració i captació: 1,47 €

 

Evaluaciones de nuestro programas Avaluació dels nostres programes

Els nostres projectes i programes s'avaluen de forma sistemàtica tant internament com de manera independent. Consulta els informes complets i les avaluacions que fem.

Viaje de colaboradoresViatge de col·laboradors

Tots els anys, un grup de col·laboradors i col·laboradores viatgen amb membres d'Oxfam Intermón a un dels països on treballem, per conèixer els projectes que allí tenim en marxa.

 Marroc 2016
 Paraguai 2015

DOCUMENTOS DESCARGABLES

Política de transparència i rendició de comptes

La transparència i la rendició de comptes són dos aspectes claus per mantenir la confiança i la credibilitat de la societat en les ONG.

Contracte Humanitari d’Oxfam

Com a part de la nostra missió de lluitar contra la pobresa i la injustícia a tot el món, els membres de la confederació Oxfam Internacional es compromet en el desenvolupament d’un marc global al voltant de la prevenció i resposta de grans emergències.

Política de responsabilitat social organitzativa

Dissenyem i implementem les polítiques i els processos que guien la consecució dels nostres objectius i garanteixen la coherència, l'eficiència, el rigor, el control i l'optimització en la gestió dels nostres recursos. Tot això, seguint criteris de responsabilitat social pel que fa a l'impacte de la nostra activitat en matèria ambiental, social i laboral.

Codi de conducta Oxfam Intermón

Conjunt de regles generals de comportament exigides a tota persona que es vincula a la nostra organització i la confederació Oxfam, en coherència amb la nostra identitat, imatge i objectius. Tipifica una sèrie de comportaments no conformes, alguns dels quals requereixen d'un desenvolupament addicional (per exemple el frau, la corrupció, el conflicte d'interessos o l'assetjament laboral i sexual), de manera que es complementen amb documentació específica que esmentem a continuació . Aquest nou Codi de Conducta deroga l'anterior que va ser difós entre l'equip a l'octubre de 2009.

Política contra l'assetjament

Determina els principis i el posicionament de la confederació davant l'assetjament laboral en el treball i estableix un procediment a seguir si un membre de l'equip considera que ha estat víctima d'assetjament.

Codi de conducta de les ONG

S'adhereixen totes les persones que formen part del nostre equip operatiu i defineix les seves responsabilitats (i límits) en l'exercici del seu treball dins de l'organització.

Codi de conducta per al desenvolupament del Fundraising a Espanya.

Conjunt de principis i valors, que des de l'ètica, orienten l'exercici professional de la captació de fons, amb independència de l'àmbit d'actuació pel qual s'estigui recaptant fons.

Codi de conducta Relatiu al Socors en casos de desastre

Per al Moviment Internacional de la Creu Vermella i de la Mitja Lluna Vermella i les Organitzacions No Governamentals.

Carta de Responsabilitats de les Organitzacions No Governamentals Internacionals

Principis de l'Organització Mundial de Comerç Just (WFTO Standards)

Estàndards de comerç just definits per la WFTO (World Fair Trade Organization).