info@OxfamIntermon.org | 900.22.33.00

FAQS

Preguntes freqüents sobre els nostres comptes

Els nostres ingressos

D'on procedeix els diners que gestiona Oxfam Intermón?

Com la major part d'organitzacions no governamentals gestionem fons públics i privats.

Els fons públics provenen de diferents administracions. Les principals són la Unió Europea, el Govern Español, diferents organismes multilaterals com les diverses agències de Nacions Unides i administracions locals i autonòmiques.

Les aportacions públiques, sempre han procedit de diversos cofinançadors i han estat per sota del 40% dels nostres ingressos totals. Aquesta diversificació i equilibri de les nostres fonts de finançament ens concedeix autonomia a l'hora d'actuar així com de reivindicar i proposar canvis de tot tipus per lluitar contra la pobresa.

Els fons privats provenen de socis i col·laboradors (persones físiques i jurídiques), de les nostres vendes de comerç just i de les aportacions d'altres organitzacions del grup Oxfam.

Per a més informació consultar

 

Té interessos Oxfam Intermón en la banca o en alguna empresa amb els quals especula?

La nostra política de gestió financera i d'inversió no ens permet utilitzar recursos financers especulatius, com a operacions als mercats especulatius ("vendes en curt", CDC –derivats-, operacions de préstec d'accions) o transaccions a futurs i mercats d'opcions.

Igual que d’altres entitats del sector, rebem donatius que no sempre són en forma de diners sinó en actius (per exemple actius financers o immobiliaris). En tots els casos, excepte quan el donant manifesti alguna restricció a la venda o a la destinació dels fons procedim a la seva venda sempre que legalment sigui factible i el "mercat" on es venen ho permeti. Els recursos aconseguits s'inverteixen als nostres programes.

 

Especulen amb les divises?

Oxfam Intermon no realitza compres especulatives de divises. Per evitar perdre diners en la fluctuació de divises sempre tractem de quadrar la nostra divisa de despesa amb la d'ingressos per estalviar costos de canvi. Quan això no és possible sí comprem divises segons les necessitats. En aquests casos, busquem la manera de minimitzar el nombre d'intermediaris i el cost de la compra-venda de divises. I quan té sentit, cobrim la nostra exposició en moneda dòlar dels EUA per reduir el nostre risc en les compres internacionals de comerç just (de manera que garantim una taxa de canvi fixa).

 

On té Oxfam Intermón inversions financeres?

Tal com es reflecteix en els Comptes Anuals Auditats de cada any, Oxfam Intermón manté fons disponibles i "inversions financeres". En els Comptes Anuals es classifiquen segons la legislació aplicable. Però bàsicament existeixen tres tipus de fons:

  • Per fer front al nostre dia a dia, disposem de fons "líquids" (disponibles) on rebem tots els cobraments i des d'on realitzem tots els pagaments sense haver de recórrer a pòlisses de crèdit ni endeutament. Una part de les nostres reserves de liquiditat les "invertim" en actius financers amb la finalitat que generin algun rendiment i com a mínim compensin la inflació. Actualment, les inversions financeres es troben diversificades en el següent ordre: dipòsits en Fiare Banca Ètica, Triodos Bank, Fons d'Inversió Ètic de La Caixa, OikoCrédit, Fondo I2 Desarrollo Sostenible i COP57.
  • En algunes ocasions rebem donatius que no sempre són en diners sinó en actius financers o immobiliaris. En tots els casos, excepte quan el donant manifesta alguna restricció a la venda o a la destinació dels fons, per defecte procedim a la seva venda sempre que el donant no hagi establert cap restricció, que legalment sigui factible, i que el "mercat" (on es ven) ho permeti. I sempre per posteriorment destinar-ho a finançar les nostres activitats i programes. Per aquest motiu en algunes ocasions es disposen d'actius financers que encara no s'han pogut vendre. Un dels exemples més visibles és el de les accions de Renda Corporació, es tracta d'un donatiu d'accions que rebem d'aquesta empresa quan va començar a cotitzar en borsa. En aquest cas existeixen restriccions i un compromís de vendre les citades accions en uns terminis acordats amb la Direcció de l’esmentada empresa. Un altre exemple és el d’Itinere, els valors del qual vam rebre través d'una herència, i que actualment no cotitzen i per tant no podem vendre, de manera que formen part del nostre Actiu.
  • En realitat només hi ha una "inversió financera" amb vocació de permanència, i és la nostra aportació a Fiare Banca Ètica com a part del nostre compromís amb un projecte de banca ètica al que recolzem des de la seva fundació. L'import d'aquesta inversió és 2.012,5 €

 

En tots els casos es tracta de fons l'ús dels quals i la destinació està orientat a les nostres operacions i activitat missional, que s'assignen sense ànim especulatiu, i que es classifiquen en els nostres comptes d'acord amb el Pla General Comptable vigent, així com amb el criteri dels nostres auditors.

 

Per què no treballa amb banca ètica i amb productes financers ètics?

Sí es treballa amb banca ètica. Però no sempre podem obtenir els serveis i l'operativa que necessitem per poder desenvolupar la nostra activitat i els nostres programes.

A través d'entitats bancàries, els nostres socis i col·laboradors poden fer els seus donatius i ens permeten comptar amb els recursos econòmics que permeten fer front de manera immediata a una emergència. I a través d'entitats bancàries fem arribar els nostres fons als nostres programes... A Espanya operem principalment amb CaixaBank, Banc de Sabadell, Triodos Bank i Fiare Banca Ètica.

En general, diversifiquem la col·laboració amb entitats financeres per no dependre d'una sola d'elles i poder garantir les nostres necessitats financeres a tot moment. Busquem sempre l'equilibri entre la seguretat de les operacions, el cost dels serveis, i els criteris ètics. Però en termes d'inversió financera, el nostre compromís ètic és major. Actualment les inversions financeres es troben diversificades amb el següent ordre: dipòsits en Triodos Bank, Fons d'Inversió Ètic de La Caixa, dipòsits a Fiare Banca Ètica i inversió en OikoCrédit.

 

Col·laboren amb qualsevol empresa?

El Sector Privat és una agent de canvi i com a tal des d'Oxfam Intermón treballem amb empreses des de diferents perspectives, influència, treball en programes i captació de fons.

Abans d'iniciar una relació amb una empresa analitzem la informació pública de la mateixa per valorar l'impacte de les seves pràctiques empresarials en la vida de les persones. Després de realitzar l'anàlisi de la informació disponible en ocasions es descarta la col·laboració amb una empresa per no complir amb el nostre codi ètic

Davant una  emergència sobtada, com un desastre natural, acceptem la col·laboració d'empreses de manera urgent complint el mandat de salvar vides. Per a posteriors col·laboracions realitzem l'anàlisi descrita anteriorment i prenem les decisions pertinents.

El que legitima la nostra col·laboració amb empreses és maximitzar l'impacte d'aquesta relació per reduir la pobresa i la lluita contra la desigualtat. Per això en ocasions col·laborem estretament amb empreses  i en unes altres denunciem les seves pràctiques per influir en el sector privat amb la finalitat que segueixi unes pautes de comportament ètiques.

 

 

Les nostres despeses

 

Com es gastes els recursos que Oxfam Intermón aconsegueix?

El 85 % dels nostres recursos s'inverteixen en accions missionals, cooperació al desenvolupament, acció humanitària, comerç just i campanyes d'incidència. 

Les despeses d'administració i captació de fons intenten limitar-se anualment al voltant dels 15 % de total de despeses i es distribueixen entre administració (gestió de persones, finances i sistemes) i captació de fons (necessària per obtenir els ingressos privats que capta l'organització i garantir la labor de cooperació futura).

Consulta en aquesta pàgina la secció Com es reparteix el teu donatiu?

 

Quant gasten en salaris?

El nombre de persones que treballen en Oxfam Intermón és d’unes 1.000 (aproximadament el 40% treballen a Espanya i en resta als països on es desenvolupa la nostra cooperació). Les despeses en salaris ascendeixen a uns 27 milions d'euros, la qual cosa suposa prop del 30% del pressupost. La major part d'aquest import està vinculat a l'execució dels programes de desenvolupament i acció humanitària.

 

Com s'estableixen els salaris? Quin és la bretxa entre els més alts i els més baixos?

Els salaris s'estableixen en funció de conveni (Oxfam Intermón es regeix pel Conveni col·lectiu estatal d'acció i intervenció social). Les diferències salarials entre el sou més alt i el més baix es troben entre 1:3 i 1:4, de manera que la persona amb salari més alt dins de l'organització, rep un sou 3 vegades superior a la persona que cobra menys. Les accions d'incidència que fa Oxfam Intermón vinculades a la situació salarial a Espanya sol·liciten que l'escala salarial entre els qui més cobren i el salari mitjà se situï en 1:10.

 

Què cobra la direcció general (DG) d'Oxfam Intermón?

El salari de la DG a Oxfam Intermón al finalitzar l'últim exercici comptable (març 2017) era de 65.000 euros (la banda alta del barem publicat en el nostre informe Comptes Anuals Auditades). Aquest brut inclou tots els complements. La informació es troba disponible aquí. Les persones del Patronat d'Oxfam Intermón exerceixen el seu rol de manera voluntària, sense percebre cap tipus de retribució per això.

 

Les retribucions salarials les marca la confederació internacional Oxfam?

Com a membres independents d'una confederació amb 22 membres de ple dret, cada Oxfam es regeix pel seu propi pressupost i estableix les seves pròpies escales salarials en funció de la seva ubicació i tendint de referència el sector.

En particular, el salari que cada Oxfam paga a la seva pròpia Direcció General difereix en funció de la grandària de l'organització i de la realitat del seu mercat laboral nacional. Els salaris de les Direccions Generals són consistents amb la responsabilitat que s’assumeixen dins d'una ONG d'acció humanitària i desenvolupament internacional.